14:52:44 Thứ ba , Ngày 29 Tháng 11 Năm 2022

CUỘC THI "CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

16/09/2022 10:54

https://youtu.be/u8dHh3xODYU

Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước

07/06/2022 13:53

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Liên kết website