Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ NN&PTNT ban hành( Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, lĩnh vực TTBVTV)

Ngày đăng: 22/04/2022 15:54