Kết luận số 3518/KL-SNN ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở NN&PTNT về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh phân bón

Ngày đăng: 28/12/2018 00:00