Quyết định Số 10/2020/QĐ-UBND, ngày 13/04/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 20/04/2020 00:00