Thông báo số 796/TB-TTBVTV ngày 31/12/2019 thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

Ngày đăng: 06/01/2020 00:00