23:23:10 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024

Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2019 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

20/01/2020 00:00

     Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Công văn số 2029/TT-BPPN ngày 24/10/2016 của Cục Trồng trọt v/v một số nội dung cần quan tâm trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 tại các tỉnh DHNTB và TN.

14/11/2016 00:00

Cục Trồng trọt có công văn v/v một số nội dung cần quan tâm trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 tại các tỉnh DHNTB và TN.

Công văn số 884/BVTV-TTra V/v triển khai chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

15/07/2016 00:00

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 884/BVTV-TTra V/v triển khai chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT.

Liên kết website