Công văn số 3738/UBND-NNMT ngày 08/5/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

Ngày đăng: 18/05/2023 16:04