Kế hoạch 4083/KH-SNN Kế hoạch Triển khai công tác thiết lập, quản lý, giám sát, phát triển mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng của tỉnh theo quy mô sản xuất hàng hoá đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu

Ngày đăng: 01/12/2022 15:40