Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 09/5/2023 của UBND Tỉnh về việc triển khai công tác thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bản tỉnh

Ngày đăng: 18/05/2023 16:11