Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành NN & PTNT.

Ngày đăng: 14/11/2016 00:00