00:59:27 Thứ bảy , Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024
STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 31/2023/NÐ-CP Nghị Định 09/06/2023 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt Chi tiết
2 31/2018/QH14 Luật - Pháp Lệnh - Nghị Quyết 19/11/2018 Luật Trồng Trọt Chi tiết
3 16/CT-UBND Chỉ Thị 05/12/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 03/CT-UBND Chỉ Thị 29/01/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 84/2019/NĐ-CP Nghị Định 14/11/2019 Quy định về quản lý phân bón Chi tiết
6 35/2015/TT-BNNPTNT Thông Tư 14/10/2015 Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Chi tiết
7 18/2015/TT-BNNPTNT Thông Tư 16/12/2015 Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Chi tiết
8 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông Tư Liên Tịch 16/05/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Chi tiết
9 123/2018/NĐ-CP Nghị Định 17/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Chi tiết
10 185/2013/NĐ-CP Nghị Định 15/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chi tiết
11 04/2020/NĐ-CP Nghị Định 18/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Chi tiết
12 119/2017/NĐ-CP Nghị Định 01/11/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Chi tiết
13 15/2012/QH13 Luật - Pháp Lệnh - Nghị Quyết 20/06/2012 Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Chi tiết
14 116/2014/NĐ-CP Nghị Định 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật Chi tiết
15 45/2014/TT-BNNPTNT Thông Tư 03/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Chi tiết
16 03/2016/TT-BNNPTNT Thông Tư 21/04/2016 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã số HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Chi tiết
17 21/2015/TT-BNNPTNT Thông Tư 08/06/2015 Thông tư về Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật Chi tiết
18 41/2013/QH13 Luật - Pháp Lệnh - Nghị Quyết 25/11/2013 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật Chi tiết
19 08/2005/TTLT/BNV-BTC Văn bản Chính phủ và các Bộ 05/01/2005 Thông tư liên tịck Hướng dẫn thực hiệnchế độ trả lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chi tiết
20 13//2013/QĐ-CP Văn bản Chính phủ và các Bộ 03/02/2013 QUYẾT ĐỊNHVề chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề Chi tiết
21 71/2006/TT-BTC Văn bản Chính phủ và các Bộ 09/08/2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Chi tiết
22 43/2006/NĐ-CP Văn bản Chính phủ và các Bộ 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Chi tiết
23 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Văn bản Chính phủ và các Bộ 08/03/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập Chi tiết
24 04/2000/QĐ-BGD&ĐT Nghị Định 07/05/2009 Quyết định về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” Chi tiết
25 09/2009/TT-BGDĐT Nghị Định 07/05/2009 Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân Chi tiết
26 13/2013/QĐ-TTg Văn bản Chính phủ và các Bộ 06/02/2013 Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hốc Chí Minh, Hội SV Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề Chi tiết
27 163/2013/TTLT-BTC-BNV Văn bản Chính phủ và các Bộ 15/11/2013 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước Chi tiết
28 CV6120/BGDĐT-NGCBQLGD Nghị Định 24/09/2010 Công văn trả lời một số Sở GD-ĐT về thực hiện Thông tư 28 Chi tiết
29 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 Nghị Định 21/10/2009 Thông tư ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Chi tiết
30 07/2013/TTLT--BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 Nghị Định 08/03/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập Chi tiết